FAQ

werknemers

Waarom Axintor?

Door de gedrevenheid van onze personeelsleden gaan wij op zoek naar een geschikte job voor jou in de buurt van jouw woonplaats.

Waar kan ik me inschrijven?

Onze kantoren kunt u vinden in Veurne, Roeselare, Ieper en Brugge. Of u kunt uw CV opsturen naar Veurne@axintor.be, Roeselare@axintor.be, Ieper@axintor.be en Brugge@axintor.be.

Wat moet ik meenemen bij een inschrijving?

Om een job te vinden die zo goed mogelijk past bij jouw kennis, ervaring en wensen, hebben we informatie van je nodig. Bij inschrijving willen we in ieder geval het volgende van je weten:

 • Identiteitskaart
 • Rekeningnummer
 • Eventueel rijbewijs
 • CV en eventuele diploma's en getuigschriften
Hoe wordt het salaris bepaald?

Als uitzendkracht van Axintor heb je recht op hetzelfde loon als een vaste werknemer die onder dezelfde omstandigheden in dezelfde functie bij hetzelfde bedrijf tewerkgesteld is. Je bent onderworpen aan dezelfde sociale bijdragen en geniet dus ook van dezelfde sociale voordelen. Het loon wordt bepaald door de CAO's van het bedrijf waar je werkt en moet minstens overeenstemmen met het minimumloon dat vastligt in de CAO's van de sector waartoe dat bedrijf behoort..

Wanneer betaalt Axintor?

Elke week betaalt Axintor jouw salaris uit op de door jou aangegeven bankrekening. Het aantal gewerkte uren krijgen wij door via een prestatiestaat van de klant-inlener. Opgelet wij vergoeden enkel de uren wanneer wij een getekende prestatiestaat terug krijgen van de klant-inlener ten laatste tegen de woensdag.

Wekelijks ontvang je ook jouw loonbrief. Daarop wordt vermeld jouw totaal loon (inclusief toeslagen), aantal uren gewerkt , betaalde RSZ en bedrijfsvoorheffing.

Hoeveel bedrijfsvoorheffing betaal ik als uitzendkracht?

Er wordt minimum 11.11% bedrijfsvoorheffing afgehouden van het belastbaar loon. Er is een mogelijkheid om uw bedrijfsvoorheffing te verhogen. Dit moet de uitzendkracht meedelen aan het desbetreffende uitzendkantoor.

Wat als ik ziek ben?

Wanneer je ziek bent, dien je dit voor 08.30u te melden aan Axintor maar ook aan de klant-inlener.
Axintor kan te allen tijde een controlearts langs sturen.
Om recht te hebben op betaalde ziekte moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Ziektebewijs moet binnen de 48u aanwezig zijn op het kantoor van Axintor
 • Minimum 1 maand anciënniteit hebben bij Axintor
 • De ziekte op tijd hebben gemeld aan de klant en aan Axintor.

Wanneer een van deze voorwaarden niet voldaan zijn, dan heb je geen recht op betaalde ziekte gedurende het lopende contract.

Wat gebeurt er als ik een arbeidsongeval heb?

Een arbeidsongeval is een plotse gebeurtenis, dat gebeurt tijdens of voor of na het werk met lichamelijk letsel als gevolg.
Dit moet onmiddellijk gemeld worden aan Axintor.
De volgende zaken zijn zeer belangrijk:

 • Plaats, datum en uur van het ongeval
 • Beschrijving van het ongeval en de oorzaken
 • Opgelopen verwondingen
 • Identiteit van de verantwoordelijke van het bedrijf die bij komende inlichtingen kan geven
 • Naam en adres van eventuele getuigen

Voor medische zorgen wendt men zich onmiddellijk tot een arts. De uitzendkracht bezorgt alle nodige documenten aan de Axintor consulente en eventuele attesten ivm de kosten.

Heb ik recht op vakantie?

Wanneer je vakantie of een vrije dag wilt opnemen, overleg dit dan eerst, ruim van te voren, met de klant-inlener en gelieve dit ook te melden aan Axintor. Zodat er in de planning rekening mee wordt gehouden.
Om recht te hebben op betaald verlof, dien je hiervoor in het voorgaande jaar verlof te hebben opgebouwd. Door middel van jouw vakantieattest kunnen wij na gaan op hoeveel dagen verlof je recht hebt

Heb ik recht op vakantiegeld?

Alle geleverde prestaties als uitzendkracht tellen mee voor de opbouw van vakantiedagen en vakantiegeld voor het komende jaar. Het vakantiegeld bedraagt 15.34% van het brutoloon. Voor bedienden wordt dit vakantiegeld bij elke loonbetaling mee uitbetaald. Arbeiders uitzendkrachten ontvangen hun vakantiegeld via de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie in de loop van de maand mei van het volgend jaar.

Hoe ziet je contract als uitzendmedewerker eruit?

Je arbeidsovereenkomst betreft een tijdelijke werkopdracht. Het contract moet schriftelijk opgesteld worden en ondertekend voor opstart. Elke week wordt het uitzendkrachtcontract verlengd voor de volgende weken.

Heb ik recht op een eindejaarspremie?

Uitzendkrachten hebben recht op een eindejaarspremie, tijdens de referentieperiode moet men minstens 65 dagen gewerkt hebben bij één of meerdere erkende uitzendkantoren.
Wanneer je tussen 1 juli en 30 juni van het daaropvolgend jaar (= referteperiode) ten minste 65 dagen en gelijkgestelde dagen (= min 3 maanden) gewerkt hebt, krijg je een eindejaarspremie op je totale brutoloon dat je als uitzendkracht verdiende tijdens het refertejaar.
De netto premie bedraagt ongeveer 63% van de bruto premie.
De eindejaarspremie wordt uitbetaald op je Europese bankrekening door het sociaal fonds voor uitzendkrachten in december na het refertejaar.
Indien je ook maar één dag minder werkt dan 65 dagen in het jaar, krijg je helemaal geen eindejaarspremie.

Instantie die de eindejaarspremie uitbetaald is:
Sociaal fonds voor uitzendkrachten
Havenlaan 86c bus 302
1000 Brussel
02.203.60.95
info@sfu-fsi.be
Kantoren zijn open van 9 tot 12u

studenten

Hoe oud moet je zijn om als student te kunnen werken?

Je kan als student werken vanaf de leeftijd van 16 jaar of vanaf 15 jaar en wanneer je eerste 2 jaren van het secundair onderwijs hebt beëindigd.
Wie ouder is dan 18 jaar kan in ploegen en nachtarbeid werken.

Hoe lang mag ik werken als jobstudent?

Vanaf 1 januari 2012 mag je maximum 475 uren als jobstudent tewerkgesteld worden per jaar. Zolang je binnen die 50 dagen blijft, betaal je minder sociale bijdragen dan een gewone werknemer.

Mag ik meer werken dan 50 dagen?

Wil je meer werken dan de 50 dagen die je (vanaf 1 januari 2012) van de overheid krijgt?
Dat kan, maar dan verlies je het voordeel van de verminderde sociale bijdragen. Je betaalt dan de normale sociale bijdragen voor werknemers, die hoger zijn.

Vanaf welke dag je hogere sociale bijdragen betaalt, hangt af van het aantal werkgevers waarvoor je hebt gewerkt.

Je hebt meer dan 50 dagen lang bij dezelfde werkgever gewerkt? Dan zijn de normale sociale bijdragen verschuldigd vanaf dag 1.
Je hebt meer dan 50 dagen bij verschillende werkgevers gewerkt? Dan zijn de normale sociale bijdragen verschuldigd vanaf dag 51.

Ik werk maar een paar uur per dag. Telt dat als een volledige dag?

Ja, elke dag waarop je werkt telt als één gewerkte dag. Dus ook als je maar een halve dag werkt, of zelfs maar één uur, gaat er één dag af van je resterende dagen.

Mag ik alleen in de zomer als jobstudent werken?

Nee. Vanaf 1 januari 2012 is werken als jobstudent helemaal niet meer gebonden aan een seizoen. Jij kiest wanneer je werkt en hoe lang.

Hoeveel zal ik verdienen?

Dat is afhankelijk van de sector waarin je gaat werken. Binnen een sector kunnen er collectieve arbeidsovereenkomsten worden afgesloten waarin het (minimum)loon wordt afgesproken.
Als er binnen de sector geen overeenkomsten werden afgesloten, wordt je loon bepaald op basis van het gewaarborgde gemiddelde minimummaandinkomen.

Bruto en netto: wat is het verschil?

Het brutoloon is het loon dat de werkgever verschuldigd is aan zijn werknemer. De werkgever trekt de sociale bijdragen en de belastingen (bedrijfsvoorheffing) die een werknemer verschuldigd is daarvan af. Het bedrag dat overblijft is het nettoloon.
Als je werkt met een studentenovereenkomst en je blijft binnen de 50 dagen, dan ben je aan de sociale zekerheid alleen een solidariteitsbijdrage verschuldigd. Die is een stuk lager dan de normale sociale bijdrage.
De solidariteitsbijdrage bedraagt 2,71% van je brutoloon. Ook je werkgever moet een solidariteitsbijdrage betalen, gelijk aan 5,42% van je brutoloon.
Als je alleen de solidariteitsbijdrage betaalt, hoef je in de meeste gevallen ook geen belastingen te betalen. Je moet wel een aangifte indienen

Heb ik recht op vakantie en op vakantiegeld? Wat met feestdagen?

Vakantie en vakantiegeld zijn voorbehouden voor werknemers die de normale sociale bijdragen betalen. Als je alleen een solidariteitsbijdrage moet betalen, heb je dan ook geen recht op vakantie en vakantiegeld.
Voor wettelijke feestdagen (Kerstmis, Pasen, nationale feestdag, ...) ligt het anders. Daarop kan je wel recht hebben.

Moeten mijn ouders meer belastingen betalen als ik een studenten job doe?

Dat zou kunnen, maar het hoeft niet. Het hangt er maar van af of je als "ten laste" wordt beschouwd.
"Ten laste" betekent dat je financieel afhankelijk bent van je ouders. Ouders die kinderen ten laste hebben, betalen minder belastingen.
Als jobstudent krijg je een loon. Komt dat uit boven een bepaalde grens, dan ben je niet meer ten laste en betalen je ouders meer belastingen. Als je een handicap hebt, kan dat een invloed hebben op het grensbedrag.
De grensbedragen waarbij je niet meer ten laste bent, veranderen elk jaar. Op de website van de FOD Financiën vind je de laatste stand van zaken

Behouden mijn ouders de kinderbijslag?

Als je in het eerste, tweede en vierde kwartaal niet meer werkt dan 240 uur, dan blijven je ouders recht hebben op kinderbijslag.
Werk je meer, dan krijg je geen kinderbijslag voor het kwartaal waarin je te veel hebt gewerkt.

Tevreden klanten

Helvetia
Dezeure logo
De Verbeelding klant Axintor
Grondwerken Blomme klant Axintor
MMT klant Axintor
Hof Van Cleve klant Axintor